פרטיות המשתמשים חשובה לנו מאוד, ואנו, הנהלת האתר, מחויבים לשמירה עליה.

מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו הנהלת האתר עושה שימוש במידע אותו היא אוספת מהמשתמשים באתר, ובקשר עימם.

המידע להלן יסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של הנהלת האתר באתר: מהו המידע הנאסף אודות המשתמש באתר, מטרות איסוף המידע, השימוש במידע זה, וכיצד הנהלת האתר שומרת את המידע הנאסף.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים מטה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו בעמוד זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בה, ויעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת כדי להיות מעודכנים לגבי שינויים אחרונים.

המידע שהמשתמש מוסר באתר תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש, וישמר במאגר מידע לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי הנהלת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות האתר.

האמור במדיניות פרטיות זו מתייחסת באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 1. במדיניות זו, המונח “מידע” מתייחס למידע הנאסף באמצעות האתר או נמסר להנהלת האתר על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו.
 • בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. מידע זה נמסר על ידי המשתמש ביודעין בעת ההרשמה ו/או ההזמנה ומשמש לצורך זיהוי ופרטי התקשרות.
 • חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא עמודים נצפים, אורך הביקור באתר, כתובת IP, ועוד.
 • כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל הנהלת האתר בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר, לרבות ניהול מועדון לקוחות;
 • לשם שיפור איכות השירותים שמספקת הנהלת האתר;
 • המידע הנשמר לשם יצירת קשר עם המשתמש;
 • מידע לשם ניתוח, מחקר, עריכת סקרים וסטטיסטיקות;
 • המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר ובמערכת המידע של הנהלת האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 1. ביצוע הזמנה באתר

הגלישה באתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים. עם זאת, לצורך ביצוע ההזמנה על המשתמש להתחבר לאתר ולמסור פרטים אישיים.

מטעמי נוחות, ניתן לבחור להתחבר או להרשם לאתר באמצעות יצירת משתמש באתר או באמצעות חשבון המשתמש הקיים בפייסבוק, או בגוגל .

בעת ביצוע הזמנה, המצריכה התחברות לאחר, יתבקש המשתמש למסור פרטים, לרבות מספר טלפון, כתובת מלאה, שיטת משלוח מועדפת, פרטי תשלום (כרטיס האשראי או חשבון הפיי-פאל), וכל פרט נוסף שהנהלת האתר עשוייה לדרוש לשם השלמת הליך ההזמנה.

 1. הנהלת האתר אוספת מידע אודות המשתמש כאשר מתקבל מידע כדלהלן:
  • אצל הנהלת האתר בקשר עם המשתמש;
  • אצל הנהלת האתר בקשר עם השימוש באתר ובשירותים;
  • המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של האתר;
 1. המידע אותו הנהלת האתר אוספת אודות המשתמש

מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף במסגרת השימוש בפלטפורמה יהיה מידע טכני שונה ביחס למכשיר – סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, נתוני גלישה, נתוני מיקום, הרגלי השימוש באתר, לרבות גלישה וצריכה, כתובת IP, מערכת הפעלה, גרסאות תוכנה, סוג המכשיר וכיוצא באלו. כן, ייאסף מידע ביחס להיקף השימוש בפלטפורמה באמצעות מזהים דיגיטליים (להלן “Cookies”) המוטמעים בה. ראה הרחבה ביחס לכך מטה.

המטרות לשמן הנהלת האתר אוספת את המידע

הנהלת האתר אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

 • לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי הנהלת האתר או מי מטעמה באתר לרבות משלוח מוצרים שנרכשו באתר;
 • הפעלה וניהול של האתר לרבות ניהול מועדון לקוחות;
 • על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
 • לשם פיתוח ותפעולו של האתר;
 • לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
 • לשם שיפור איכות השירותים שמספקת הנהלת האתר;
 • לשם יצירת קשר עם המשתמש;
 • לשם ניתוח, מחקר, עריכת סקרים וסטטיסטיקות;
 • לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם באתר, בפלטפורמות פרסום וכן באתרי אינטרנט אחרים;
 • לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, ניוזלטר, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;
 • לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;
 • לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד הנהלת האתר ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
 • לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו, ועמידה בהוראות כל דין.
 1. העברה של המידע

הנהלת האתר לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

 • כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודות המשתמש לצורך אספקת השירותים, כולם או מקצתם ו/או במהלך אספקתם, ישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של הנהלת אתר, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי “ענן”, בארץ ו/או בחו”ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות פרטנית של השירות בו אתה משתמש.
 • העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
 • הנהלת האתר רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  • צדדים שלישיים אשר מעניקים לאתר שירותים שונים ובין היתר לצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ספקי סליקה, שירותי אתר האינטרנט וכו’ , המידע יישמר אצל הנהלת האתר וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות.
  • במידה יתקבל אצל הנהלת האתר הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין הנהלת האתר או מי מטעמה.
  • אם תועלה טענה או יתעורר אצל הנהלת האתר חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל ו/או מעשה בלתי חוקי אשר עשויים לפגוע באתר, במי מטעמו, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
 1. אבטחת מידע

הנהלת האתר נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע להנהלת האתר, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. הנהלת האתר לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע להנהלת האתר אינה בטוחה עוד אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף XXX למדיניות הפרטיות.

תקופת החזקה של המידע – הנהלת האתר תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 1. הגבלת אחריות

הנהלת האתר וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.

קישורים והיפר קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אינם בפיקוח הנהלת האתר ואף אינה בודקת מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שעושים המשתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד. לפיכך, הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.

 1. זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה להנהלת האת בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף XXX למדיניות פרטיות זו להלן.

 1. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל. עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות, סמכויות השיפוט הינן בתי המשפט בפתח תקווה או בתל אביב – יפו.

 1. שינויים ועדכונים

הנהלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות להנהלת האתר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת : XXXXXX

מעודכן לחודש אוקטובר 2023.