סגולות

שמחה
ע”י צדקה בלב שלם בא לידי שמחה.
ע”י עצות טובות שתתן תזכה לשמחה.
ע”י בטחון בא השמחה.
מי שמבוזה בעיני עצמו ע”י זה יבוא להתלהבות.
ע”י זמר תבוא לידי שמחה והתלהבות.
מי שמפרסם את הצדיק.
מי שהוא שמח תמיד,ע”י זה הוא מצליח.
הנדרים והנדבות מביאין שמחה.
מי שעושה תענוג לאב ומשמח אותו ע”י זה יהיה לו חשק ואהבה ללמוד.
הגשמים יורדים בזכות שמחת חתן וכלה.
ע”י שמחה בשמחת תורה זוכה לעבוד את השם יתברך.
קרבת צדיקים משמח את הלב.
ע”י הצער והעצבות בא מריבה בעולם,וע”י השמחה בא שלום בעולם.

הריון -הולדה
עוברות ומיניקות לא יאכלו שומין ובצלים.
המקבל גלות על עצמו ,הוא סגולה להריון.
אשה שאוכלת צנון בעיבורה,תלד בקישוי.
מיטתה לא תעמוד במערב ובדרום.
ע”י הכעס אשה מקשה לילד.
תפוחים מסוגלים למקשה לילד.
סגולה למקשה לילד שתרחץ ביין מלפניה ומאחוריה נכנס יין יצא סוד.
סגולה למקשה לילד ,לומר מזמור לתודה.
גם סגולה למקשה לילד , לעשות חסד הרבה דהיינו להרבות בצדקה וגמילות חסד.

ממון -פרנסה
היין מביא לעניות.
מי שמשבר תאות אכילה זוכה לדירה נאה.
קטורת מעשרת.
שינוי המקום ושינוי השם טובים לפרנסה.
התיקון למטר -ירבה בתפילה.
ע”י אמונה נתרבה בפרנסה.
המעשר מסוגל לעשירות דוקא בארץ ישראל.
כבוד השבת וכבוד התורה מסוגל לעשירות.
הצניעות מסוגל לעשירות.
אמונה טובה לפרנסה.
העצבות מפסיד הפרנסה.
לכתוב ספר תורה מסוגל לפרנסה.
השמחה תמידית מסוגל לפרנסה.
העוסק בתורה ובצדקה זוכה לעשירות.
מי שאין לו פרנסה .יעסוק בתורה ואח”כ יתפלל על פרנסה, בוודאי יתקבל תפילתו.

 

שלום בית
נרות של שבת מרבין שלום.
ע”י שלום באים בשורות טובות.
כשיש מוסר ,יש שלום.
ע”י לימוד תינוקות בבית רבן נתרבה שלום.
כשאין שלום, התפילות לא מתקבלות.
שאין שלום ,אין הנשים יולדים זכרים.
הברכה באה ע”י שלום.

אמונה
ע”י ענווה תזכה לאמונה.
ע”י אמונה האדם חביב להשם יתברך כאשה לבעלה.
ע”י אמונה יתברך.
כשתסתכל בשמיים כשהם זכים ובהירים תזכה לאמונת חכמים.
אמונה חשובה כצדקה.
ע”י אמונה נתחכם.
כשנופל מאמונתו יבכה.
אמונה בא ע”י שתיקה.
אמונה בא ע”י צדקה.
ע”י אמונה יכול לבוא לביטחון.
ע”י אמונה הקב”ה יסלח לך על [כל] עוונותיך.
ע”י אמונה נתבטלין הגזרות,שאומות גוזרין עלינו.
מי ששומר את עצמו מלעבור על “לא תחמוד”ע”י זה ניצל מכעס וגאוה ומחסרון אמונה ,הבאה ע”י כעס וגאווה.
אשה הזהירה בחלה-בניה בעלי אמונה.
ע”י אמונת חכמים בא הצלחה.
ע”י אמונה נתרבה פרנסה.

רפואה
סגולה לחולה -להסתכל על הציצית.
סגולה לחולי על הצואר שיבכה על חורבן בית המקדש.
קידוש החודש מסוגל לרפאות לרפאות חלושי הראות.
הסתכלות על אתרוג הוא רפואה לכאב עיינים.
מי שנותן מעשר מן מעותיו, בניו ניצולים מהחולי הנקרא סמקא.
מי שהוא רגיל לבשר בשורות טובות .ע”י זה לא יכאבו לו רגליו.
לשון חכמיםהיא מעשרת ומרפא ובכן תלמד לדבר בלשונם.
התשובה מביאה רפואה לעולם.
זעה היא רפואה לחלי הקדחת.
צדקה היא רפואה לכל המכות.
אמירת תהילים מסוגל מאוד לרפואת החולה.וצריך שיהיה לו ביטחון חזק על זה .וע”י זה יושיעו השם ויתרפא ויקום מחליו.
סגולה לחלי נופל רחמנא לצלן, לפזר צדקה לאביונים.

למוד תורה
ע”י קבלת הייסורים באהבה אינו משכח תלמודו.
ע”י קימה בפני תלמיד חכם זוכין לתורה.
יראה מתלמיד חכם מסוגל ללמוד.
הלומד בקול רם מאריך ימים, ותלמודו מתקים בידו.
ע”י קדושה זוכה לבינה.
ע”י לימוד בעיון יוכל להתפלל.
ע”י בינה זוכה לתשובה.
ע”י פת שחרית תלמודו מתקיים בידו וזוכה ללמוד וללמד.
תורה צריכה להיות בדיבור ,כי הלימוד שהוא במחשבה לבד נשתכח ואין בא לידי מעשה.
ע”י לימוד “שולחן ערוך” באים ליראה.
ע”י תורה בא לאמונה וע”י אמונה בא לקידוש השם.
ע”י עסק התורה זוכין לחיים ואריכות ימים.

כעס
מי ששומר את עצמו מכעס שונאיו אינם שולטים עליו.
גם ישכון בביתו לא ידורו אחרים במקומו.
כעס אחר אכילה מזיק מאוד.
כעס של אישה מחריב את הבית.
סגולה לכעס שיאכל פת של שחרית.
ע”י שקר בא הכעס.
מי שאינו כעסן ידר נדר וישלם תיכף ע”י זה יבוטל ממנו הכעס.
ע”י כעס מגרה על עצמו דינים.
ע”י כעס נתקצרו ימיו.
סגולה לכעס שתשפיל גאים.
מי שמשבר את מידת הכעס יזכה לשם טוב.
ע”י אכילה נסתלק הכעס.
ע”י צדקה נתבטל הכעס.
ע”י הכעס אשה מקשה לילד.
וכן טבילות מקוה במטל הכעס כי ע”י טבילות מקוה נמשך דעת.
ע”י אכילת שבת נכנע ונתבטל הכעס.