קניית מזוזה


מצוות כתיבה/ קביעת מזוזה, היא מצוות עשה מן התורה לקבוע מזוזה על משקוף ימין של הדלת. המזוזה נכתבת על גבי קלף, שעליו כתוב פרשת “שמע” ופרשת “והיה אם שמוע” שנאמר (דברים ו, ט ) “וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך”.

מיקום קביעת המזוזה:
כל הפתחים בבית חייבים במזוזה, כיוון שכל פתח נעשה לכניסה ליציאה, מלבד שירותים ומקלחת שלא קובעים שם מזוזה מפני קדושת המזוזה.מיקום קביעת המזוזה בשליש העליון של הפתח, על משקוף ימין של הנכנס בפתח.

צורת קביעת המזוזה:
בצורת קביעת המזוזה נחלקו הראשונים אם קובעה בזקיפה או בשכיבה (אופקית או אנכית), וכתבו הפוסקים שיוצאים ידי שניהם ומניחין אותה בשיפוע ובאלכסון לכיון פנים הכניסה.

טעם מצוות מזוזה:
טעם המצוה, שיהיה זכרון לפני האדם באמונת ה’ יתברך בכל עת, הן בבואו אל ביתו והן בצאתו מביתו. המזוזה בעצם היותה קבועה על פתח ביתו של אדם משמשת לו מעין “סמל” שמזכיר לו כי הקב”ה שומר דלתות ישראל.

אחרי שסימן על המשקוף את מקום קביעת המזוזה, יקבענה במסמרים או בדבק דו צדדי, ויברך מיד: “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה”. ואפילו אם קובע כמה מזוזות בפעם אחת.

כיון שהמזוזה היא דבר קדוש מאוד צריכים להיזהר בכבודה הרבה, חובה קדושה על כל אחד לקנות מזוזות רק ממקום מוסמך, לפי שהמניח מזוזה פסולה הרי זה כאילו לא הניח מזוזה כלל.

לקניית מזוזות לחץ כאן: מזוזות כתב ספרדי / מזוזות כתב אשכנזי